AKOR:

Üç veya daha fazla sesin aynı anda tınlamasına akor denir. Her çalgı ile akor çalınamaz. Akor çalabilen çalgıların başında piyano ve gitar gelir. Bu çalgılarda aynı anda üç ve üçden fazla ses çalınabilir. Bu nedenle gerek piyano ve gerekse gitar çok iyi birer solo çalgı oldukları gibi çok da iyi birer eşlik çalgısıdırlar.

        Gitardaki akor kalıplarına geçmeden önce notaların simgelerini öğrenelim.

        Notaların karşılığı olan harf simgeleri şöyledir:

 

La

Si

Do

Re

Mi

Fa

Sol

A

B

C

D

E

F

G

 

Bilindiği gibi Batı Müziğinde iki ana akor vardır. MAJÖR    ve    MİNÖR.   Tek başına bir "C" gördüğümüz zaman bu "Do Majör" akoru demektir. Eğer "C"nin yanında küçük "m" harfi varsa "Cm" bu da "Do minör" demektir.Bu bütün akorlar için geçerlidir.

 

Gelelim bu ders öğreneceğimiz iki akora:  LA MİNÖR(Am) ve Mİ MAJÖR(E)

 

Önce yukarıdaki her iki kalıbı da parmaklarımıza bakmadan hatasız basmaya çalışalım. Tabiki hemen başaramayacaksınız ama sabırla çalışırsanız çok kolay olduğunu anlayacaksınız. Ancak parmaklarımızın perdelere doğru basmasına, diğer tel ve perdelere de dokunmamasına özen göstermeliyiz. Kolay değil ama çalışarak her şey başarılabilir.

Akor Cetveli İçin Tıklayınız

 

AKOR KALIPLARI


Akor kysaca, en az üç sesin ayny anda duyulmasydyr. Bu derece basit bir tanymlamanyn ardynda ise müzik teorisinin temel konulary yer alyyor.

Ben ise Klasik gitar e?itimine ba?ladyktan yakla?yk 1 yyl sonra bile akorun ne demek oldu?unu bilmiyor Em C7 gibi ifadelere gizemli sihirli formüllermi? gibi bakyyordum. Ancak bunun böyle olmasyny isteyen bendim, çünkü hocam her derste artyk müzik teorisine girmenin vaktinin çoktan geçti?ini söylesede ben ondan sürekli klasik tekni?i üzerine etüdler ve klasik parçalar istiyordum, ve bundan büyük keyif alyyordum. Ayryca pek çok arkada?ymyn güldü?ü bir durumdaydym çünkü tab okuyamyyordum. Gerçekten!

Ancak sonunda hocam beni ikna ederek ilk temel bilgileri verince sanki uçsuz bucaksyz ve dünyada az ki?inin görmeyi ba?arabildi?i bir yeri ke?fetmi?im gibi hissettim. Daha sonra dersleri byrakmak zorunda kalarak klasik tekni?i üzerine çaly?mam sona erince kendi kendime Armoni çaly?maya ba?ladym. Hemen her gün yeni bir ?eyler ke?fediyor ve gitar çalmak her gün daha zevkli bir hale geliyordu.

O günlerde artyk akor kurulu?lary hakkynda yeterince bilgim oldu?u halde hala temel majör ve minör 5'li kalyplaryn dy?yndaki akorlary klavye üzerinde hyzly bir ?ekilde kuramyyordum. Bir akor kurmaya kalkty?ymda kafamda diziler, aralyklar, notalar ve gitar klavyesi birbirine giriyor sonradan kurdu?um akorun do?rulu?undan bile ?üphe ediyordum.

Oysa temel majör ve minör 5'li akorlarda her?ey çok kolaydy, örne?in 6.teldeki bir notanyn majör 5'li akorunu basmak istedi?imde notanyn bulundu?u perdede barre uygulayyp 1-3-3-2-1-1 kalyby ile bunu hemen yapyyordum. Daha sonra 7'li, 9'lu, add, dim gibi akorlarda da böyle kalyplar olmasynyn i?imi çok kolayla?tyraca?yny dü?ünüp bu kalyplary kendimce bulmaya çaly?tym. O syralarda bir yerlere kalemle aldy?ym bu notlary burada sizlerle payla?arak bu gibi güçlükler ya?ayan arkada?lara faydasy olabilece?ini dü?ünüyorum.


KOD.............6.Tel...........................5.Tel........................4.Tel

X.............1-3-3-2-1-1................1-1-3-3-3-1..............x3-x1-1-3-4-3

X6...........x1-3-3-2-3-x1..............x3-x1-3-3-3-3...........x3-x3-1-3-1-3

XMaj7.......1-3-2-2-1-1................1-1-3-2-3-1..............x3-1-1-3-3-3

Xaug........x1-x4-3-2-2-1..............x2-x1-4-3-3-2...........x3-x2-x1-4-4-3

Xadd9.......x3-x3-3-2-1-3.............x1-3-3-3-3-x1...........x3-x1-3-3-4-3

XMaj9.......1-(-1)-2-(-1)-1-(-1).....5-4-4-4-4-5..............1-1-1-3-3-3


Xm............1-3-3-1-1-1................1-1-3-3-2-1..............x2-x1-4-3-4-2

Xm6...........1-3-3-1-3-1...............x1-x1-3-3-2-3...........x2-x1-1-3-1-2

Xm(Maj7)...1-3-2-1-1-1................1-1-3-2-2-1..............x2-1-1-3-3-2

Xm7..........1-3-1-1-1-1................1-1-3-1-2-1..............x2-1-1-3-2-2

Xm9..........1-3-2-1-1-3................1-1-3-2-2-1..............1-1-1-3-3-2

Xm11........1-1-1-1-1-1................1-1-1-1-2-1...............2-1-1-1-2-2


X7............1-3-1-2-1-1................1-1-3-1-3-1..............x3-1-1-3-2-3

X9............1-3-1-2-1-3................4-3-3-3-3-4..............1-1-1-3-2-3

Xdim.........1-2-3-1-3-1................x3-x1-2-3-2-3...........x2-x3-1-2-1-2

Xsus4.......1-1-3-3-1-1................1-1-1-3-4-1..............(x-2)-1-1-1-(x-2)-(x-2)

X7sus4.....1-1-1-3-1-1................1-1-1-1-4-1...............(x-2)-1-1-1-2-(x-2)Tablo Nasyl Okunur?

Genelde bilindik bir yazym ?ekli olmasyna ra?men bilmeyen arkada?lar için zaten yeterince kary?yk görünüyor olabilir. Bu nedenle örneklemek en güzeli olacak. Ama öncelikle tablonun sadece STANDART AKORD (E,A,D,G,B,E) edilmi? bir gitarda uygulanabilece?ini unutmayyn.

Herhangi bir nota seçin, mesela G.
Ve basit bir örnek olarak Gm akorunu basmak istiyorsunuz. Öyleyse tablodan Xm'ü bulun.

6. telde G notasynyn 3. ve 15. perdelerde bulundu?unu biliyoruz.
Tablodaki Xm'ün 6.Teldeki kalybyny 3. perdeye uyguluyoruz. Yani 3. perdeyi 1. kabul ediyoruz.
Böylece tablodaki 1-3-3-1-1-1 oluyor 3-5-5-3-3-3.
Bu 3-5-5-3-3-3 syrasyyla 6.telden ba?layarak her telde basmamyz gereken perdeyi gösteriyor. Tab olarak;

E |---3-------------
B |---3------------
G |---3-------------
D |---5-------------
A |---5-------------
E |---3-------------

Burada do?al olarak 3.perdede barre uygulamalysynyz.

5. telde ise G notasy 10. ve 22. perdelerde.
Xm'ün 5.teldeki kalyby ise 1-1-3-3-2-1, yani Gm için 10-10-12-12-11-10 oluyor.

4. teldeki G notasy için Gm'de basmanyz gereken perdeler ?öyle x6-x5-8-7-8-6. Buradaki x o notanyn basylmayabilece?ini gösteriyor.

6. teldeki A notasynyn Aadd9 akoru için perdeler ?öyle x-x-7-6-5-7.
A#add9 için x-x-8-7-6-8 gibi.

 

[Geri]